StjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerne

MC - 10. hus

Af Lillian B. Jensen

MC er det højeste punkt i vort horoskop og fortæller blandt andet om det, vi stræber imod.

Et horoskop er en helhed, en samling af mange enkeltdele der hver især bidrager til et samlet hele og som indgår i en vekselvirkning med hinanden. Derfor er det altid svært og med et vist forbehold at man kan plukke enkeltområder ud og give en beskrivelse af dem. Med dette i baghovedet vil vi kigge på en enkelt flis af den store helhed, nemlig 10. hus og den tilknyttede akse MC. Vi vil se på nogle af de ting der er knyttet hertil.

10. hus er et konkret jordhus og selv om det også har mange afledte psykologiske temaer er den konkrete, praktiske verden hovedtemaet. I jordhusene (2.6. og 10.) forholder vi os til realiteternes verden, til hvordan vi får tilværelsen håndteret, hvad vi gør for at fungere, både i dagligdagen og i et videre sigte, vores mål med livet. Alle tre jordhuse er knyttet til vores jobsituation på hver deres måde. 2.hus med den økonomiske side, 6.hus med de daglige arbejdsrutiner og 10. med den type erhverv vi vælger, den etiket vi kan sætte på dåsen, den titel vi kan smykke os med.

MC og 10.hus afspejler klart vores karrierevalg, vores livsbane. Hvis disse indikerer at man bliver sagfører og med hvilke områder involveret og hvilke typer sager/klienter så vil 6. hus vise hvilke daglige opgaver dette involverer, skal der tales meget i telefon, rejses osv. og 2.hus salærets størrelse. 10. hus er det overordnede mål vi sætter os. Hvilke problemer, ressourcer, styrker osv. der er knyttet hertil ses i eventuelle planeter i 10. hus med deres aspekter eller hvis der ingen er, herskeren over huset og dens aspekter. Også Saturn og eventuelle planeter i Stenbukkens tegn er vigtige indikatorer. Til sammen bliver det en noget kompliceret affære.

Som underlag for disse tendenser ligger resten af horoskopet, hvad er det for en personlighedstype der skal udføre det erhverv der er vist i 10. her er de fire elementer stærke fingerpeg på gode ressourcer men også problemstillinger med et givent erhvevsvalg, i samspil med sol, måne og ASC som fortæller hvordan vi som personer er skruet sammen. Meget ild i horoskopet vil understrege meget aktive tiltag, selvstændighed og jobs som kræver mod, engagement og handling. Meget Luft vil understøtte mere mentale processer, kommunikation, bevægelighed og idevirksomhed. Meget Jord hælder til mere konkrete, praktiske jobs, rutiner, manuelle opgaver eller tålmodighedskrævende ting. Vand vil søge sociale sammenhænge, gøre noget for nogen eller være kreative, fantasifulde og indlevende. Dette danner en base for hvordan vi fungerer i et bestemt erhverv.

Lad os tage et eksempel for at hive det ned i den jordhøjde der hører huset til. Hvis vi forestiller os en MC/10.hus i Løvens tegn, det kunne f.eks. tyde på et selvstændigt job, en lederpost eller et kreativt, kunstnerisk område også underholdningsbranchen kunne være aktuel. Hvis selve personen er en sky indadvendt, følsom person, det kunne være Sol i Fisk, Måne i Jomfru eller lignende og måske understreget af et stærkt vandelement og total mangel på ild så skal der meget til at udfylde den rolle 10.hus antyder. Den selvstændige eller direktøren er knap så sansynlig, i så fald skal det være indefor servicesektoren, hvor man yder noget for andre. På det kunstneriske felt kunne man godt finde personen især hvis der er andre til at promote vedkommende.

Det er altså ikke nok med en MC/10.hus til at beskrive erhvervet, man bliver ikke direktør af Løven på MC medmindre det understøttes af resten. Men vi får en retningsgiver, en pil der afslører hvorhen man ønsker at bevæge sig og hvilke muligheder der er afstukket for karrieren. Der er altid mange muligheder og det er en afvejning af de mange faktorer der spiller ind, der til sidst afgrænser valget til betydeligt færre muligheder.

Vi vil senere kigge på alle de enkelte tegn knyttet til dette livsområde og skitsere mulige erhvervsområder eller temaer. Men inden skal vi også berøre andre af MC og 10.hus temaerne. Som med de andre 11 huse er der mange ting "stuvet" sammen under samme tag og de samme faktorer vil beskrive disse ting parallelt. Der vil være en rød tråd der forbinder dem, et livsmønster der kan genkendes og ændres hvis det er hvad man ønsker.

Et andet vigtigt tema på MC/10.hus er at det viser en forældreskikkelse, i den klassiske astrologi er det faderen der er vist ved MC/10.hus medens moderen befinder sig ved IC/4.hus medens det i visse psykologiske kredse forholder sig omvendt. Jeg har set begge dele fungere og foretrækker at sige at det er een af forældrene vi har her og vi kan beskrive vedkommende og relationen til ham/hende, så er det op til klienten selv at afgøre om det nu er far eller mor. Tegnet på MC fortæller om denne forælderskikkelse og herskeren over dette tegn uddyber dette og giver en beskrivelse af selve relationen, problemerne, livsmønstrene og ressourcerne knyttet hertil. Sammen med de planeter der eventuelt måtte være i selve huset, her 10.

I videre forstand viser MC/10.hus også vores forhold til autoriteter ofte som en gentaget melodi fra den forælder der er vist her. Det kan være chefen, skattevæsenet, billetkontrolløren eller hvem som helst der fungerer som fars/mors forlængede arm og som minder os om de spil der var gængse i hjemmet. Og endelig fortæller det om os selv, hvordan vi fungerer som autoriteter i vores eget liv, hvor gode vi er til at styre og kontrollere.

MC er det højeste punkt i vores horoskop og afspejler det vi stræber imod, hvor vi vil op, til tops, vores mål. Hvor stor portion ambition vi er udstyret med, hvor målrettede vi er, om vi er stræbere. Vores samfundsmæssige status, altså hvor højt på rangstigen eller hvilken lønramme vi tilhører er også afbildet, samt den ære eller anerkendelse vi måtte få. På et indre plan er det også trangen til at komme op fra sumpen, komme videre, at finde vores vej i tilværelsen, en indre motivation til udvikling der afspejles, men hvad der motiverer os, hvad der foranlediger denne trang ses mest i de personlige faktorer samt i MCïs modsætning IC - vores opvækstbetingelser - det vi bevæger os væk fra.

MC i de enkelte tegn

MC i vædder

Her er trangen til at handle især på egen hånd stor, at gøre noget, være aktiv. Det er ikke så meget til stillesiddende kontorarbejde eller langsigtede, rolige seje træk. Man søger selvstændighed, udfordringer og gerne noget der kræver fysisk udfoldelse. Det er håndværkeren (især hvis der er lidt jord også), den lille selvstændige ( man er egentlig ikke interesseret i ansatte, vil selv, kan selv) igangsætteren, pioneren. Men hvilke elementer danner basis i horoskopet? For at understrege Vædderegenskaberne må der gerne være ild som drivkraft, men for meget kan også give en rastløs, rodløs stræben, lidt jordforbindelse får de mange projekter bedre til at lykkes. En blid og sensitiv person bliver ikke stor, stærk og aggressiv af en MC i vædderen, men kan have et overordnet mål som kalder på en mere energifuld, modig og handlekraftig side. Marsïs position i horoskopet er vigtig, hvordan den har det er afgørende for hvor godt ens stræben lykkes. Man kan have et tema omkring handling/handlingslammelse, at skulle lægge hensynet til side og gøre noget af ren og skær egoisme. Den forældrefigur der er vist af MC vil også afspejle disse træk, igen afhængig af Marsïs placering. Det kan være en meget aktiv, selvstændig forælder eller en med tema omkring vrede, egoisme, primitivitet. Energi og selvhævdelse er et brændpunkt. At handle og stå på egne ben kan være testen.

MC i Tyren

Et jordtegn; så vi er stadig i den praktiske afdeling, men i et ganske andet roligt tempo. Erhvervet er typisk knyttet til den konkrete, håndgribelige verden, men må også gerne rumme en æstetisk værdi. Man søger ganske roligt at finde den bedst egnede hylde og finder man den er det en livslang tilknytning. Ofte finder vi job knyttet til livsnydelse, f.eks. kokke, men også penge er et vigtigt tema, så bank- og finansverdenen er aktuel. Håndværkeren og kunsthåndværkeren hører også naturligt hjemme her. En opbakning fra jordelementet giver udpræget stabilitet og sikkerhedssøgen, medens ild vil sætte mere skub i processerne og give et stærkt energisk arbejdspotentiale. Den kunstneriske side vil have gavn af vand som kan give fantasi. Generelt stræber man efter en fast forankring i tilværelsen, efter tryghed og penge kan være et af målene der giver det. Der er et tema omkring faste, forudsigelige, trygge vilkår men Venus som hersker her vil give yderligere fingerpeg om det er hvad man opnår eller om der er problemer knyttet hertil. Er man som person hektisk, farer rundt som en flue i en flaske, kan denne MC position med tiden give mere ro og faste rammer til at udføre de mange aktiviteter i, men i de yngre år virke som en hæmsko, f.eks. via autoritetspersoner der kræver færdige, gennemarbejdede projekter. Den forælder der ses i 10. vil rumme mange "Tyre- kvaliteter" en rolig, dogmatisk, konservativ, materiel type, som kun satser på det sikre og velkendte, igen afhængig af hvor Venus nu står og hvilke aspekter den modtager. Man kan være længe om at give slip og stå på egne ben, med mindre ild og luft er stærkt repræsenteret.

MC i Tvillingerne

Her er det et bevægeligt, flyvsk lufttegn der præger ens erhvervsvalg, man flagrer gerne meget omkring inden man finder det rette, har ofte flere spor kørende sideløbende. Temaer omkring kommunikation, formidling af diverse forskellige emner, idevirksomhed og sammenkobling af forskellige grupper, pr, reklame og journalistik er typiske beskæftigelser. Man skifter let fra det ene til det andet, er god til at formidle kontakt. En koordinator, et postbud, en skuespiller, multimediekunstner vil være sansynlige jobs. Der er megen uro, fleksibilitet når den kører positivt, rastløs, ukoncentreret når der er problemer. Man spreder sig meget, for meget men er der en pæn portion jord vil trådene lettere kunne samles. En idemand og inspirator er især når luft eller ild underbygger Tvillingesiderne. Vand kan øge kontaktfladen til også mere sociale former og også underbygge fantasien, men også understøtte problemer med at holde fast, for stor bevægelighed og påvirkelighed får een til at være en ustabil arbejdskraft. Der ligger ikke de store ambitioner umiddelbart og man knokler ikke så hårdt for at nå målet, styrken ligger i fleksibiliteten, evnen til at ændre og tilpasse undervejs. Temaer omkring ansvar/uansvarlighed kan teste een. Forældrefiguren er typisk en meget ungdommelig, flagrende, ustabil type, måske helt ovre i den uansvarlige grøft, det kan også være en munter legekammerat mere end end voksen støtte. Kommunikation er et vigtigt bindeled til denne forælder. Med denne MCposition er Merkur vigtig at undersøge for at finde ud af hvilke specifikke problemer eller ressourcer der er knyttet til såvel forælderen som erhverv.

MC i Krebsen

Krebsen er et vandtegn og derfor er følelser af en særlig betydning for de mål man sætter sig. Typiske Krebse jobs er noget der involverer pasning, omsorg, pleje altså en moderfunktion, hvor man tager sig af andres velbefindende. Det er typisk inden for servicesektoren spændende lige fra rengøring til sygeplejerske eller økonoma. At give mad er jo også en moders opgave. Man søger ikke de store udfordringer eller selvstændige stillinger, men underlægger sig til gengæld heller ikke, derfor er det ofte i "mellemleder" positioner man finder denne MCtype, man holder opsyn med en mindre gruppe eller tager sig af nogen der er svagere end een selv. Vandtegn på MC er ikke så målrettede eller konkret karriereinteresseret, men Krebsen er dog det mest ambitiøse af de tre, nogen gange dog mere på andres vegne. Hvis der er meget vand i horoskopet understreges temaer om at hjælpe de svage, at ofre sig for andre og vi finder disse mennesker inden for socialt relaterede erhverv, nogen som tager sig af virkeligt belastede. Ild kan give større ambition og også hvis Saturn er dominant. Og Jord giver sammen med Krebsen behov for at søge det trygge, velkendte ja nærmest familiære. At gå i forældrenes fodspor er også tænkeligt. Forældrefiguren vist af MC vil også være præget af omsorg, tilknytning eller følelsesmæssig kontrol. Det er svært at kappe navlestrengen, det kan være en meget styrende eller pylret forælder der ikke vil give slip. En tæt kontakt er vigtig. For at vide i hvilken retning det går må man se på Månen og dens aspekter.

MC i Løven

Med denne MC skal der helst være format over jobbet, man tager ikke hvad som helst, søger gerne en overordnet stilling eller noget hvor ens personlige evner rigtig kommer til deres ret. Det er typisk direktørstillinger vi finder her eller inden for den kunstneriske, kreative verden eller underholdningsbranchen, under alle omstændigheder søger man at hæve sig over det middelmådige, ønsker at være noget særligt. Det er typisk mennesker der skaber sig en karriere udfra deres egne evner, noget selvstændigt, noget helt personligt. Det er ikke flokmentaliteten man søger levet ud her, men netop at vise hvor man skiller sig ud fra andre. Som nævnt før er det ikke sikkert at resten af horoskopet bakker op om en lederpost, men er der pænt med ild og en del realistisk jord er det absolut en af mulighederne. Luft og vand vil trække mere i den kreative retning. Solens position vil give os yderligere informationer, har den aspekter til Neptun eller Venus er vi straks ovre i den kunstneriske afdeling medens Saturn understøtter ambitionerne om en ledelsesfunktion. Der er mange brikker der skal trække i samme retning før vi kan vide hvad det enkelte horoskop mest er egnet til. Den forælderfigur vi finder her er ret markant, selvstændig, stærk og dominerende på godt og ondt, det kan være den store egoist, en "konge" der styrer eller tyraniserer hele familien eller det store ideal som altid er stærk og yder en fantastisk støtte og giver selvtillid videre som gave. Igen må vi kigge nærmere på Solen og dens aspekter for at få mere at vide, for at kunne se om der er særlige problemer knyttet til denne forælder eller særlige fine ressourcer.

MC i Jomfruen

Så forlader vi topposterne og selvstændigheden for at tjene og servicere andre igen. Med denne MC position er det typisk underordnede stillinger man søger, man er ikke så ambitiøs men derimod ret nøjeregnende med hvor meget der skal ydes, hvornår og hvor. Vi finder mange sygeplejersker her, for det er ofte ret dygtige, fagligt velfunderede og praktisk anlagte typer, men også indefor regnskabsafdelingen, for analysearbejde og forskning. Jobs der kræver præcision eller specialviden er Jomfrutemaer. Men igen er det afhængigt af resten af horoskopet i hvilken retning man satser. Vand giver forstærket trang til at hjælpe andre så her er nogle af sygeplejefunktionerne relevante, Jord understreger det praktiske det kunne være en finmekaniker eller bogholder. Planeter i 10. hus og Merkurs placering i horoskopet vil give os flere informationer. Meget ild især Løveplaneter kan give en konflikt med Jomfruens behov for at underordne sig men kan samtidig give lidt bedre selvfølelse så man yder ud fra en overskudsfølelse. Det er ofte mindre delmål man sætter sig, ikke de store overordnede linier, det kan betyde at man spilder sine gode evner på mindre væsentlige ting, men også at man er god til at afslutte opgaverne een ad gangen, ikke gaber over mere end man kan magte. Der kan ligge et tema om at gå i henholdsvis meget små eller meget store sko. Den forælder der er vist af MC i Jomfru er ofte en kritisk, nøjeregnende men også reel og fornuftsbetonet person. Een der stiller krav, forventer at man overholder reglerne og måske ikke er så rundhåndet med ros eller følelsesmæssige tilkendegivelser. Hvordan det har påvirket een kan aflæses af Merkur.

MC i Vægten

Vægten er knyttet til kontakt med andre, samvær og fællesskab og dette påvirker jobbet når MC er i Vægt. Det er ofte jobs der involverer samarbejde, hvad enten man er god til det eller ej. At formidle kontakt eller mægle, altså fint til en diplomat eller ægteskabsrådgiver. Vægten er også knyttet til skønhed, æstetik så modebranchen eller kosmetik er også relevant. Man tager det rimeligt afslappet med hensyn til ambitionerne, lader sig ofte påvirke til at søge i andre retninger, tilpasser sig andres forventninger og dermed tager det tid før man finder sin egen rette hylde. Nu kan de personlige faktorer jo sagtens trække i helt modsat retning, måske er man Vædder med Skytte på Ascendanten og har et stort behov for at sætte sin hat som man vil, jobssituationen vil dog stadig rumme et element af tilpasning, hensyntagen og samarbejde, men det er måske knap så let. Man får så til gengæld filet kanterne lidt af i erhvervssammenhænge. Elementerne giver også deres skub i en bestemt retning, meget ild kan give en ret udadvendt karriere der involverer selvstændige initiativer forenet med f.eks. diplomatiske opgaver. Jord kan afgrænse opgaverne og give mere koncentration om ambitionerne og mere reel produktion, måske af smukke ting. For at vide mere må vi også undersøge hvordan Venus har det i horoskopet. Forælderen vist ved MC vil ofte være et rart, harmonisøgende, afbalanceret væsen, mild og med pæne manerer, eller pæn facade og tendens til at skubbe ubehagelige ting ind under guldtæppet og fornægte vrede følelser. Er det den positive opbakning eller flinkeskolen der har overtaget ses så i Venus.

MC i Skorpionen

Skorpionen er et fast vandtegn og har sine rødder dybt plantet i de stærke instinktive ofte ubevidste kræfter. Følelser ligger til grund om så de er pakket nok så meget ind i logik eller realisme. Jobtyper med denne kombination fordeler sig f.eks. på psykologiske områder, mest dybdespykologi, psykoterapi, noget der forløser og forvandler meget dybtliggende traumer, seksualitet og fødsel. Men også økonomi, politik eller jobs indenfor det offentlige. MC i skorpion søger magt, hvad enten det er kontrol over følelsesmæssige oplevelser eller kontante ressourcer. Ofte er der noget indirekte, skjult eller hemmeligt knyttet til erhvervet. Forskning, analyse, kulegravning er også aktuelt. Alle tabuemner er knyttet til Skorpionen så bedemanden må høre hjemme her såvel som skraldemanden (M/K) og jordmoderen. Flere oplysninger vil Pluto give os, samt selvfølgelig planeter i 10.hus. Jordtegn vil understøtte involvering i finansverdenen, Luft analyse eller rådgivning. Selv om der ligger gemt meget stærk ambitione i dette tegn er det på et mere indre plan, at man vil vide alt til bunds, have styr over sin egen verden. Man kan godt låse sig fast i et kedeligt rutinejob som slet ikke lader de meget fine instinktive følelser og erfaringer komme til orde og efter 30 år pludselig bryde ud og helt kvitte det område og søge i helt andre retninger. Forældrefigurer vist ved Skorpionen er ikke så nemme at gennemskue, de kan være meget kontrollerende, manipulerende, tillukkede og barske men også med meget stærke følelser, tæt tilknytning og omsorg. Der kan være temaer omkring det at give slip, ikke kunne give slip. Det er svært at få navlestrengen klippet over og få plads til sig selv og sit eget liv.

MC i Skytten

Her er der høje idealer mere end store ambitioner, men man vil noget, måske vil man ikke knokle for det, det må gerne komme af sig selv, men man er heller ikke tilfreds med et middelmådigt arbejde. Det skal være spændende, inspirerende og sjovt. Man vil gerne have frihed, gerne prøve noget nyt ikke sidde på den samme stol i 25 år med udsigt til pension. Man er egentlig ikke interesseret i en chefpost, det giver for meget ansvar, men man underordner sig heller ikke gerne. Så hvis man kan delegere ansvaret og de kedelige rutiner videre til andre og selv prøve kræfter med nye eksperimenter så vil det passe fint. Nu kan der jo være masser af jord i horoskopet og måske en stærk saturn eller Stenbukkeplaneter, så har man evnerne til også at slide og påtage sig ansvar samtidig med visionerne, ideerne og lysten til at gå nye veje. Ofte ser man jobs med tilknytning til udlandet, altså rejsebranchen vil være oplagt men også andre former for kontakt til andre verdensdele. Også jura, retssystemet eller religiøse/filosofiske områder hører naturligt skytten til. Er der meget ild skal det være et aktivt job med udviklingsmuligheder, ikke med sikkerhedsnet som fast pension, man kan egentlig godt lide at gamble lidt. For en grundigere tydning hentes også informationer om Jupiters stilling i horoskopet. Denne er også med til at tegne billedet af forælderen. En typisk "skytteforælder" er munter, livsglad, nok lidt forfløjen og ustabil, ikke så ansvarsbetonet ofte mere en legekammerat end en voksen. Også udlandet kan være involveret her eller det kan være en akademisk type. Ofte kan man hente livsoverskud fra sådan en forælder, men altså ikke ansvarlighed.

MC i Stenbukken

Dette viser ofte en stræber, hvis ellers det bekræftes af resten af horoskopet. Man vil noget med en sådan MC, og stiler efter toppen. Det er dog på en anden måde end Løven som jo naturligt indtager en førerpositionen fra fødslen af, Stenbukken starter ofte fra bunden, som bybud, og ender som direktør. Man har tålmodighed til at arbejde sig op og man kender alle trinnene undervejs på rangstigen. Det giver erfaring som man kan bruge sidenhen. Man er ret seriøs når det gælder karrieren, spilder ikke tiden på pjat, men tager den direkte linie. Man får ofte ansvarsfulde poster med denne MC, det kan blive til byrder der hviler tungt på ens skuldre. Erhvervet er ofte knyttet til den konkrete verden, ikke smarte fiduser eller intelektuelle krumspring, hellere noget solidt, velfunderet og håndgribeligt. Ofte går man i faderens fodspor. Nu er det jo vigtigt hvad det er for en persontype der har denne MC, et stærkt vandhoroskop er knap så ambitiøst og konkret målrettet, men man kan blive det i et forsøg på at blive dygtig til at hjælpe andre. Man kan også lide under de forventninger og krav som man føler der bliver stillet til een. Ild vil understrege ambitionerne og måske give lidt skarpere albuer, Jord understøtter det sikre, konservative valg, med luft kunne man gå ind i tallenes verden og blive regnskabschef eller revisor. Vi skal også kigge på Saturn får at se hvilke ressourcer eller problemer der er knyttet til dette erhverv. Forældrefigurer præget af Stenbukken er alvorlige, ansvarsbevidste ofte gamle, konservative eller lidt stive, kejtede, måske kolde når det gælder at vise omsorg og følelser. Positivt set er det een man kan lære noget af om den praktiske relle verden, det er en realist, men det kan også være pessimisten een der altid tror man kommer galt af sted.

MC i Vandmanden

Det man vil med sit liv med denne MC er bestemt ikke det alle andre gør, eller det ens forældre råder een til. Man søger noget helt specielt, ønsker mere end bare et 8-16 job med udsigt til pension, man indgår gerne i et team, men underordner sig under ingen omstændigheder ( med mindre andet taler stærkt for det ), men er egentlig heller ikke kandidat til chefstolen. Det må ikke være kedelig rutinejobs, men det sker ofte at man alligevel er i en sådan situation for det er et fast tegn og understøttet af jord bliver det vanerne eller trygheden der styrer. Ofte er det folk der får prøvet mange ting, de skifter pludselig job eller omrokerer indenfor deres fag. Selv om de er i et team er de ikke specielt gode til at samarbejde (det skal man se andre steder også), de kan godt lide at køre solo. Den lille selvstændige der står frit uden forpligtelser overfor ansatte vil være fint. Typer af jobs vil være edb, idevirksomhed, opfindelser, teknik. De kan også få jobs som ikke er defineret før, altså pionærarbejde, pilotprojekter apropos så er flyvning også knyttet til vandmanden. Denne MC kan godt kræve en del jord for ikke at blive for flyvsk og omskiftelig. Vand kan give mere inspiration, visioner, ideer men også mindre jordforbindelse. Det er vigtigt at se på Uranus får at vide hvilke konflikter der kan ligge. Den forælder vi ser med MC i Vandmanden kan være noget uberegnelig, leve i sin egen tankeverden og gå sine egne veje. Positivt kan vedkommende inspirere, vise vejen til frihed men har man et stort kontakt og følelsesbehov kan denne forælder have svært ved at opfylde det. Igen vil Uranusïs aspekter fortælle os noget om det. Der kan være temaer omkring uafhængighed, selvstændighed eller omkring tilknytning, intimitet og mangel på samme.

MC i Fiskene

Med MC i dette vandtegn er målet ikke så klart og veldefineret, ofte ved man bare ikke rigtig hvad man vil eller hvorhen det man beskæftiger sig med fører. Man kan nemt komme på vildspor, være offer for omstændighederne, være presset ind i et job hvor man slet ikke føler sig til pas. Man kan være påvirket af andres meninger og glemme helt selv at mærke efter hvad man vil med sit job, med sit liv. Der kan også være en tendens til at tage de jobs som ingen andre vil have, ofte nederst på rang- og lønstigen. Vandtegn gør ofte tingene for andre og man finder da også folk i plejesektoren, servicesektoren her. Sygeplejersken som har medlidenhed med de svage, det er ikke så meget den faglige eller praktiske side af jobbet mere et behov for at være Florence Nightinggale. Også kunstneriske, musiske jobs kan være relevante eller inden for lukkede institutioner, fængsler, klostre, hospitaler. Der ligger ofte en nærmest religiøs, åndelig søgen bag de erhverv man prøver sig med. De mange udflugter og vildspor kan med alderen give een et stort erfaringsgrundlag som man kan bruge når man endelig finder den rette hylde. Personen bag er stadig altafgørende for i hvilken retning ambitionerne driver een. En stærk indflydelse fra Saturn eller jordtegn kan give et større behov for noget konkret, en bedre evne til at træffe de rigtige valg og mere sejghed til at opnå det man ønsker. Realisme og arbejdsomhed med. Meget luft giver en mere omflakkende tilværelse hvor tilfældighederne ofte bestemmer, men også mere iderige, kontaktprægede jobs, måske kreative, f.eks. indenfor reklame. Forældre vist ved denne MC vil ofte være blide, drømmende, diffuse typer eller utilregnelige, måske drikfældige, der ikke har den mindste styr over deres tilværelse om det nu går i een af disse retninger eller en helt tredje vil et kig på Neptun afsløre. Tema omkring afhængighed kan være aktuelt.


Tilbage