StjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerneStjernerne

Temaer i parforhold

Af Lillian B. Jensen

OVERSIGT

 

Temaer i parforhold - VÆDDER/VÆGT

Vores forhold til andre mennesker og især vores parforhold afspejles i Ascendant - Descendant aksen. I de kommende seks numre af stjernerne vil vi se på de seks tegnpar som de tolv tegn danner. Vi lægger ud med Vædder-Vægt parret. Hvis du har din Ascendant i Vædderens eller Vægtens tegn, vil du i forholdet til andre mennesker have et tema kørende der omhandler samspillet mellem disse to modstående tegn. Hele Parforholdet kommer til at dreje sig om de modsætninger som disse tegn rummer og bliver en proces, hvor man lærer begge disse poler nærmere at kende.

I et parforhold eller et andet samarbejdsforhold vil der være en tendens til at man fordeler rollerne, den ene "spiller" Vædder den anden "spiller" Vægt" og så ved man hvor man har hinanden. Men man kan godt skifte pol undervejs, hvis omstændighederne tvinger een til det. Det er som en vippe, hvis ikke der sidder en i den anden ende, vipper man hverken op eller ned, man har brug for et modspil. Oftest tager man selv Ascendantsiden og lader partneren få det tegn der er på Descendanten.

 

Parforhold mellem Vædder og Vægt

Vædder kontra Vægt

En af parterne vil udtrykke Vædderens egenskaber, vil være et aktivt, dynamisk og initiativrigt menneske, der ikke kan sidde stille fem minutter ad gangen. Han eller hun vil være stærk, selvstændig og egenrådig og vil ofte tiltrækkes af spænding, udfordringer, oplevelser der kræver mod og præstation. Der er næppe den store hensyntagen, for det er et stærkt individ, der er vant til at kunne klare sig selv og eventuelt tage kampen op mod omverdenen. Kan selv, vil selv og gør det lige her og nu.

Modspillet til dette er Vægtens mere afventende, rolige, balancesøgende adfærd. Fred for enhver pris (og den kan blive dyr) tilpasning og indordning efter de andres behov og udspil. Det er den kompromissøgende part, den der søger at behage, udglatte og hvis diplomatiske evner konstant er på arbejde. Denne person ønsker afslapning, at tingene glider ubesværet, har ikke så travlt med at skulle bestige det nærmeste bjerg eller prøve kræfter med urokser.

Tilsammen danner de en helhed, en balance mellem det aktive udfarende og det passive modtagende, det selvstændige og det samarbejdende, egoisme og hensyn. Man tiltrækkes af modsætningen, pirres af det der netop udgør forskellen, men det er også det, der i det lange løb irriterer.

Kærlighedsmæssigt er der også store forskelle, Vædderegenskaberne giver en stærk dynamik, stærke lidenskabelige drifter, begær, erobringstrang, et behov for at være den stærkeste, bedste, førende. Der er ikke det store behov for at holde i hånd og gå måneskinsture. Der er ikke den store tålmodighed, man bliver fyr og flamme lige nu, og så kan det ikke vente.

Vægtesiden er helt anderledes blid, poetisk, romantisk, der er behov for noget smukt, noget æstetisk og ikke så meget for den fysiske kontakt. Man kan sige Vægten er lidt "kønssvag" men lever for en mere luftig, måske spirituel kærlighed, hvor Vædderen er "kønsstærk" med et mere kødeligt begær, kroppen er et vigtigt redskab, en del af det at føle sig levende.

Erotisk vil det i starten virke stimulerende, inspirerende med denne forskel, og man vil kunne udvikle mange flere facetter, end hvis man kørte på ét tegns præmisser alene. Men det er også klart her faldgrubberne er, og man må lære at acceptere og respektere disse forskellige holdninger til livet og specielt til parforholdet.

Begge tegn har dog også sider de deler, er fælles om, det er begge udadvendte tegn, og samspillet med resten af omverdenen hører naturligt med, det er ikke kun tosomhed det drejer sig om.

Venus og Mars

Kun at se på Asceendant tegn er selvfølgelig ret unuanceret og for en dybere tolkning må der langt mere med, især må herskerne Venus og Mars tages med på råd, samt hvad der ellers befinder sig i 1. som 7. hus. Men det overordnede billede er stadig spillet mellem den udfarende, aktive Vædder og den harmonisøgende, tilpassende Vægt.

De tegn Mars og Venus befinder sig i vil vise både retning og styrke i det opridsede tema. En Mars i ildtegn vil stå langt stærkere og køre ren Vædder energi ud, medens den i vandtegn eller i f.eks. Vægten hiver i en langt mere blød retning. De jordprægede tegn vil give Mars et stærkt fysisk aspekt, men også give den mere udholdenhed, og lufttegnene vil generelt give den mere fart på, men samtidig øge fleksibiliteten.

For Venus gælder det samme, at den i ildtegn vil brænde stærkere, få mere glød og lidenskab og miste noget af sin hensynstagende natur. I jordtegnene bliver den mere sensuel og fysisk nydende, medens den i vandtegn bliver langt mere romantisk og drømmende, det vil sige Skorpionens tegn kan stadig vække de dybere lidenskaber og give den en dybde og styrke, som selv Mars må bøje sig for. I lufttegn hører Vægtvenus oprindeligt hjemme og her udtrykker den behovet for udveksling, kontakt, en lethed og trang til bevægelighed, her må det helst ikke blive for fysisk.

Aspekter

Den grundtone, der er slået an via Ascendanten og styrket, svækket eller ændret via herskerens tegnplacering, vil gennem aspekter vise, om den kommer til orde, om den får lov at spille sin rolle frit eller måske igen ændres, hæmmes eller lutres gennem modstand. De aspekter, Mars og Venus modtager, vil være vigtige indikatorer for, hvordan parforholdet udvikler sig. Hvilke problemstillinger man møder, hvilke ting der får lov at gro uhindret. Læg især mærke til spændinger til Saturn, Pluto og Uranus som giver mange oplevelser, der især udfordrer og frustrerer, men også i det lange løb uddyber og lutrer forholdet.

De mere gunstige aspekter bakker op om det grundlæggende tema, men kan sagtens blæse tingene op, gøre det eensidigt eller måske for forenklet og nemt. Det kunne være Jupiter og Måne. Disse to samt Neptun vil trække den bløde, afslappende linie op, medens Merkur og Uranus vil trække en urolig, bevægelig side frem.

Det er her vigtigt at se om parterne skilles yderligere af de aspekter, der dannes til Mars og Venus, eller om forskellene mildnes.

Lad os forstille os et eksempel: en Vægtascendant med en Venus i Fiskenes tegn og med aspekter til både Måne og Neptun vil alt sammen hive i den samme bløde, romantiske, afhængige, indlevende retning. Hvis partneren så er repræsenteret ved Mars måske i Skytten eller et andet ildtegn og med aspekter til Solen og Uranus vil en stærk uafhængighed, udfarenhed og impulsivitet være fremherskende, og så vil der være ret stort skel mellem de to parter, de vil tiltrækkes af hinandens forskellighed, men der vil være et stort svælg, man skal lære at balancere hen over og på langt sigt få dannet en fast bro over. Men det giver herligt mange strenge at spille på, når man kan magte det.

Omvendt ville man være nærmere hinanden, hvis Marssiderne blev blødgjort af en blidere tegnplacering og aspektering, og hvis Venus blev mere dristig, varmblodig og ildfuld af samme.

 

Temaer i parforhold - TYR-SKORPION

Vores forhold til andre mennesker og især vores parforhold afspejles i Ascendant - Descendant aksen. I denne artikel vil vi se nærmere på Tyr-Skorpion parret og på de tendenser, de lægger op til. Hvis din Ascendant befinder sig i enten Tyrens eller Skorpionens tegn, vil dit samspil med andre mennesker og dit parforhold i særdeleshed omhandle udvekslingen mellem disse to tegn. Modsætningerne, som de rummer, vil blive forholdets dynamiske indhold, en spænding, en tiltrækning eller fordeling af rollerne vil forekomme.

Du vil ofte være den, der spiller den rolle din Ascendant lægger op til, og du vil ofte tilbyde andre glansrollen som din Descendant indbyder til. Men det kan også forholde sig modsat. Tilsammen drejer I om den samme akse, om det samme tema.

 

Parforhold mellem Tyr og Skorpion

Tyr kontra Skorpion

En af personerne i parforholdet vil tage Tyrens position og udtrykke de egenskaber der er forbundet med dette tegn. Det kan være en stærk fokus på den materielle, fysiske verden, på kroppen og på fysisk livsnydelse. Denne person finder sig for det meste godt til rette i kropslige funktioner, bruger sine fysiske sanser til at opnå den eftertragtede nydelse. Et sanseligt menneske, med et roligt, måske lidt trægt udspil og med et behov for tryghed og forudsigelighed, at vide hvor man har hinanden. Generelt drejer Tyr og Skorpiontemaer sig om, styrke, magt og kontrol over situationen og hele det seksuelle spekter er en vigtig del af dette.

Skorpionrollen er langt mere følelsesladet og passioneret, men også med behov for at gemme følelserne bag en mere kontrolleret overflade. Der er både en trang til at hengive sig totalt og til at kontrollere totalt. Der er ikke så mange gyldne middelveje eller bløde kompromisser. Der er til gengæld følelsernes fulde styrke, når først tilliden er opnået.

Begge poler i parforholdet er præget af stædighed, fasthed og udholdenhed på godt og ondt. Man indgår i et stærkt gensidigt forløb, flygter ikke ved antydningen af den første konflikt. Man er længe om at bearbejde tingene, men man er god til at blive ved til det sidste.

Med denne akse er der fokus på jalousitemaer, man kan have en trang til nærmest at eje hinanden, betragte hinanden som sin personlige besiddelse, og man tolerer ikke en lille flirt eller interesse i andre. Det har igen noget med tryghed at gøre. Hvis man har det godt med hinanden og møder accept og respekt, er tolerancen tilsvarende stor. Men det er vigtigt at vide, at man kan stole på hinanden, at man ved, at den anden er der med usvigelig sikkerhed, når man har brug for det.

Begge disse tegn har en stærk vægt på seksualitet, ikke så meget sværmerisk romantik, men sanselig erotik. Man ønsker og nyder at bruge kroppens fysiske dimension i samklang med følelsernes intense styrke. For Tyren er den fysiske dimension den vigtigste og bærende i forholdet, for Skorpionen er der mange flere lag, både det fysiske, det følelsesmæssige og en trang til at gå langt dybere ned i psykologiske lag af sjælen. Her kan Tyren have svært ved at følge med, endsige forstå hvad det er, der foregår.

Skorpionen kan kontrollere sit begær fuldstændigt eller kanalisere det over i andre aktiviteter og lade som om det slet ikke eksisterer, spille kold og utilnærmelig. Tyren er lidt mere enkelt skruet sammen, den har svært ved at fungere uden kroppens udtryk og trives dårligt, hvis Skorpionen lukker af for det varme vand. Vælger de konfliktvejen er der basis for nogle lange, seje tovtrækningskunster, hvor begges medfødte stædighed står til uafgjort. Denne i positiv forstand tålmodige og udholdende taktik kan sagtens bruges konstruktivt til forholdets gavn og gensidig glæde. Man kan bruge oceaner af tid på hinanden og på at udvikle sig sammen.

Venus, Mars og Pluto

For at komme dybere ned i tydningen af parforholdstemaer må man også se på de planeter der hersker over Tyren og Skorpionen. For Tyren er det Venus man skal have fat i. Det tegn Venus står i føjer sit billede til det overordnede tema. En Venus i et jordtegn vil øge det allerede nævnte. En Venus i et Lufttegn vil løsne lidt på stædigheden, give mere bevægelighed og gøre den partner, der spiller denne rolle, mere fleksibel, dog stadig med en vis pondus og styrke. En Venus i vand vil føje noget meget mere romantisk, poetisk og blidt til Tyrens ellers lidt firkantede måde at forholde sig til verden på. En Venus i ild øger styrken, stædigheden og passionen.

For Skorpionens vedkommende var det før i tiden Mars, der var dens hersker, og først i nyere tid er det herskerskab overtaget af Pluto. Igen er det en vigtig brik i puslespillet, hvilke energier denne planet kan trække på og du kan roligt kigge på både Mars og Pluto. Også for deres vedkommende gælder at en position i et ildtegn øger såvel de stærke lidenskaber som stædigheden og styrken. Det bliver vigtigere at markere sig og markere sig stærkt. I et Lufttegn smidiggøres forholdet, følelserne bliver ikke helt så omklamrende, lidt mere luft og frihed kommer forholdet til gode. I jord er vi tilbage i det faste, vedholdende og fysiske univers, medens en vandindflydelse blødgør og fokuserer mere på følelser. Dette er selvfølgelig forenklet, men du kan forestille dig en grundstemning fra Ascendanten og en nuancering fra dens hersker eller en befæstelse af det, den står for. Det samme kan du så bagefter se ved Descendanten for at vurdere, hvor stærkt din partners tema er forbundet hermed.

En vigtig dimension, som vi ikke kan komme nærmere ind på i denne artikel er, hvis der er nogle planeter i 7.hus. De føjer yderligere et lag til hvad der foregår i dit parforhold. Så der er mange lag at håndtere.

Aspekter

Hvorvidt din Ascendant og især dens hersker får lov at spille sin rolle frit og stærkt, afhænger af hvilke aspekter den modtager. Tætte spændinger især til Saturn kan lægge et låg på deres udfoldelse, Uranus kan gribe forstyrrende ind i freden eller Neptun kan lægge et røgslør ud, så man ikke forstår hinanden. Mars vil helst have frie tøjler og lade lysten drive værket, men kan til tider have godt af at blive holdt lidt tilbage, så den ikke kører for vildt frem. Men for mange bremseklodser gør den frustreret og får den til at ophobe energi, vrede og spændinger.

Venus trives bedst med ro og fred, med muligheden for at slappe af, men kan sagtens blive for doven, vag eller nydende og have godt af at blive "peppet" lidt op af et aktivt aspekt. Det kunne være til Sol eller Mars som kan give energi.

Pluto er en kollektiv planet og som sådan ikke så personlig præget, den kører ret rent ud med sin egen agenda og lader sig ikke i så høj grad påvirke af aspekter fra de andre. Men den har stadig brug for at stå i en position hvor den kan komme ordentlig til orde, fylde og bestemme og vise sin fulde styrke.

Tegnplaceringer og aspekter kan være med til at danne bro over en forskelskløft, hvis de mildner forskellen. Men de kan også trække forskellene tydeligere op og så er det vigtigt at finde de få fælles holdepunkter der er og fokusere på dem, samt acceptere at der nu engang er forskellige måder at gå til verden og til parforholdet på. Med Tyrens og Skorpionens tålmodighed skulle det nok give gevinst på længere sigt.

 

Temaer i parforhold - TVILLING-SKYTTE

Vores forhold til andre mennesker og især vores parforhold afspejles i Ascendant - Descendant aksen. I dette nummer af stjernerne vil vi se nærmere på Tvilling/Skytte parret og på de tendenser, de lægger op til. Med en Ascendant i Tvillingernes eller Skyttens tegn vil dit forhold til andre mennesker generelt og en partner specielt, være præget af disse 2 tegns livlige, bevægelige og sorgløse adfærd. Begge tegn er smidige, fleksible, tilpasningsdygtige og har en forkærlighed for den forstandsbetonede verden. De er mere hjemme i intellektets udfoldelse end i den følelsesmæssige, intime relation.

 

Parforhold mellem Tvilling og Skytte

Tvillingerne kontra Skytten

Den hurtige kontakt, den lette flirt, det ukomplicerede samvær trækker i begge tegnene, rollerne, de spiller, ligner hinanden meget. Man er ikke til de store dybder, til tætte, afhængighedsskabende relationer, mere til kammeratskab og gensidig inspiration.

Det er vigtigt at kunne tale sammen, forstå hinanden og give plads til at udfolde interesser uafhængigt af hinanden. Frihed er ofte vigtigere end sammenhold.

Der kan være tale om en slags lærer-elev forhold, discipel- guru, hvor den ene er "mere" end den anden, på et højere "niveau" eller har mere livserfaring, en verdensmand M/K, som ynder at give noget videre til en "yngling" en yngre, uerfaren person. Generelt tager man livet let og indordner sig ikke under konventioner.

Begge tegn har en tendens til at undvige, flygte fra konflikter, ikke at ville tage dem alvorligt og få dem løst i tide. Man vil langt hellere more sig sammen, diskutere en sjov film eller rejse ud i verden sammen, end man vil se på livets besværlige skyggesider. Dette kan give forholdet en overfladisk karakter.

Begge tegn er gode til at give slip og komme videre, lade fortiden være fortid og glemt og leve i nuet med hurtigt skiftende kulisser. Man er ikke god til at fordybe sig, til at blive ved eller stå fast. Man flytter sig både hver for sig og sammen, så det er et forhold i evig forandring.

Den som tager sig af Tvillingerollen er typisk et nysgerrigt, forstandsbetonet menneske altid parat til en diskussion eller parat til at lære nyt, undersøge, indsamle informationer og at dele dem med sin partner eller for den sags skyld med hvem som helst. Et menneske hvor hjernen altid er i sving.

Den der tager Skytterollen har ikke nok i tilfældige informationer, forstand og hjerneaktivitet, der skal findes en mening, tankerne skal give indsigt i større sammenhænge, og der skal en vurdering til, en filosofisk forklaring. Denne person har høje idealer, har visioner og søger egentlig den absolutte sandhed i alt. Disse højtravende tanker kan det være svært for Tvillingepartneren at følge, og man bliver træt af løftede pegefingre, moraliseren og en evig søgen efter mening. Skytten kan virke opblæst og Tvillingen som et upålideligt sludrechartol, men gennemgående er de så enige om at hovedvægten af forholdet skal være i forstandens, ideernes og tankens verden, at der ikke er tale om de store uoverensstemmelser.

De har begge så mange forskellige interesser, at de har svært ved at få gennemført noget, de spreder sig, men får derved også en meget stor blandet buket af oplevelser at snakke om i de få stille stunder.

Der er meget lidt fokus på den erotiske tiltrækning, de fysiske sanser eller på følelser, og disse sider må ikke hæmme eller berøve dem den eftertragtede frihed.

Merkur og Jupiter

Dette var en skitsering af parforholdets hovedtræk, som altid vil være et underliggende tema, men dette kan tilføres andre ingredienser afhængig af hvor i horoskopet herskerne for de to tegn befinder sig. Det vil her dreje sig om Merkur som hersker for Tvillingernes tegn (denne vil fortælle noget mere om den af parterne der tager "Tvillingerollen") og Jupiter som hersker for Skyttens tegn og som vil fortælle noget mere til den historie "Skyttepartneren" spiller.

Disse to planeter kan enten fremme de interesser, der allerede er beskrevet eller de kan hæmme dem, dreje dem i en anden retning. Lad os se på Tvillingepartneren, her vil Merkur fortælle yderligere ting, hvis den er i et Jordtegn vil den give lidt mere jordforbindelse, talen vil blive mere saglig og rationel, dreje sig om mere konkrete ting og man bliver lidt mindre flyvsk. Er Merkur i et Lufttegn, vil den meget stærkt understrege den beskrivelse, der allerede er givet. Merkur i Vandtegn giver en masse fantasi og forestillingsevne, men også lidt mere fokus på et romantisk baseret forhold. Og sidst vil en Merkur i Ildtegn give endnu mere turbo på tanke- og snakke aktiviteten. Når vi kigger på Skyttesiden og på herskeren Jupiter, så vil den i Ildtegn også sætte farten op, give stærkere, mere temperamentfulde reaktioner og en evig trang til bevægelse, at komme videre. En Jupiter i Lufttegn vil understøtte det mentale, intellektuelle, forstandsbetonede betydeligt. Jupiter i et Jordtegn gearer lidt ned, bliver mere pragmatisk, nyttig og fornuftig. Og til sidst en Jupiter i Vandtegn som vil tilføre denne partner en mere idealiseret, drømmende, fantasifuld og måske social interesse.

Aspekter

De aspekter som denne hersker får, vil påvirke parforholdet i en eller anden retning. Aspekter kan bakke op om det tema der ligger i forvejen, eller de kan hindre det i at udfolde sig. Typisk vil aspekter (især spændingsaspekter) fra Saturn lægger hindringer i vejen især for netop Merkurs og Jupiters letsindige, ubekymrede væremåde. Den vil tvinge mere alvor frem og teste for ansvarsfølelse. Venus og Neptun kan med deres aspekter give et strejf af romantik, Månen mere indfølelse. Aspekter fra Mars og Uranus vil understøtte alle de urolige, hektiske, aktive sider.

Merkur trives bedst, hvis den får plads og frihed til at snuse til alle de spændende emner der findes, men den kan have godt af at blive holdt lidt i snor, hvis den skal yde noget mere varigt (dette kunne være via et gunstigt Saturn­aspekt). Hvis den aspekterer Måne, Venus eller Neptun, bliver den trukket en anelse væk fra den mentale verden og en lidt blødere indfaldsvinkel kommer på. Dens mentale fokus forstærkes af Uranus og Jupiteraspekter.

Hvis vi ser på Jupiter, så er den også glad, hvis den får masser af plads og råderum, mulighed for at få luft under vingerne og komme vidt omkring. Den ønsker ikke et tæt, intimt, roligt, stabilt forhold, hvilket den er ret enig med Merkur om. Saturnaspekter vil presse Jupiter til fornuft, men hæmme og begrænse dens frie udfoldelse på godt og ondt. Venus, Neptun og Måne vil gøre den blødere, mere doven, mere idealistisk og måske mere socialt interesseret. Uranus vil gøre den rastløs og urolig, få den til at søge spænding og eventyr. Mars opildner den til aktivitet.

 

Temaer i parforhold - KREBS/STENBUK

Vores forhold til andre mennesker og især vores parforhold afspejles i Ascendant - Descendant aksen. I dette nummer vil vi se nærmere på Krebs/Stenbuk parret og på de tendenser, de lægger op til.

Hvis du har din Ascendant i Krebsens eller Stenbukkens tegn, vil du i forholdet til andre mennesker have et tema kørende, der omhandler problematikken mellem disse to tegn. Dit forhold til en partner er også stærkt underlagt disse kræfter på godt og ondt. Der vil foregå en proces, hvor modsætningerne mellem disse poler vil mødes, strides og samles, efterhånden som man bliver i stand til at integrere modsætningerne i sig selv.

Stenbuk og Krebs er stærkt knyttet til forældreroller og der ligger et stærkt "redebygger" instinkt i dem, de kører ofte på traditionelle familiemønstre også i parforholdet. Der er en klar fordeling: En mor der giver omsorg og næring, fysisk såvel som psykisk, og der er en far, der er beskytteren, autoriteten, den ansvarlige lederfigur.

Man søger det veldefinerede, klart afgrænsede og trygge forhold, så man har styr på livet og tager fat om problemerne på en kontant måde, når de viser sig. Det er vigtigt, at det fungerer i hverdagen, og man prøver at vurdere forholdet så realistisk som muligt.

 

Parforhold mellem Krebs og Stenbuk

Krebs kontra Stenbuk

Som ved de andre tegn fordeler man rollerne imellem sig, der er en der spiller Krebsetemaet (hønemor) og en spiller Stenbukfiguren (autoriteten).

Den der tager Krebserollen på sig er den, der giver forholdet følelsesmæssig næring, giver omsorg, virker beskyttende, bekymrende, deltagende, indlevende. Vedkommende har brug for et følelsesmæssigt respons for at blive mødt på sine følelser og respekteret for dem. Der er et stort behov for nærhed, ømhed, bindning, en fornemmelse af, at der er et rodnet, et sted, en familie, man hører til, er en del af. Der kan opstå stærk afhængighed i forholdet.

Den, der tager sig af Stenbukkesiden, lægger typisk afstand til følelser, til situationer, der ikke kan klares med ren fornuft, praktisk sans eller selvkontrol. Denne part er langt mere reserveret og forsigtig, men pålidelig, støttende på et praktisk plan. Det er realisten, som vurderer, om det er fornuftigt, nyttigt, og som gør en stor arbejdsindsats for at få tingene til at fungere i dagligdagen. Dette er personen, der påtager sig et ansvar, har kontrol med situationen og tager livet alvorligt. Det er i orden med bindinger, der giver sammenhæng, der giver forholdet kontinuitet, en rød tråd, men vedkommende er ikke glad for de følelsesmæssige bindinger.

Og det er netop følelserne, der skiller vandene i dette forhold, men begge parter er parat til at gøre en helhjertet indsats for at få tingene til at fungere tilfredsstillende. Man vil forholdet og tager konsekvenserne af denne beslutning.

Man kan let komme til at spille hinandens forældre, mere end egentlig ligesindede partnere eller forelskede. Man har et vigtigt tema fra sine egne forældre og spinder videre på den historie. Det vil være et vigtigt sted at få kigget nærmere efter i sømmene, så man kan adskille forældrenes forhold fra sit eget. Men det er også vigtigt at acceptere, at for at føle sig godt tilpas i et parforhold (og generelt med andre mennesker) skal forholdet rumme disse aspekter, at man er hinandens forældre, eller forældrenes forlængede arm.

Det er vigtigt at respektere hinanden i dette forhold, at respektere såvel følelsessiderne som de konkrete verdslige behov, at give plads til at modnes med de roller, man har taget til sig, så de ikke bliver for stereotype. Begge parter har et behov for ro til at fordybe sig, Stenbukken i et konkret projekt, Krebsen i sine følelser og minder, begge har en indadvendt side og derfor behov for at være sig selv enten sammen (i samme rum) eller i ensomhed.

Måne og Saturn

For at uddybe denne tolkning må man have fat i de planeter, der hersker for henholdsvis Krebs og Stenbuk, disse vil fortælle videre på historien, føje nye vinkler til, måske ændre forløbet og indholdet eller måske bakke op om det her skitserede tema. Det er Månen, der fortæller videre på Krebsens historie, dens placering i tegn vil vise, om Krebsetendenserne får lov at køre på deres egne vilkår, eller om de skal justeres til andre behov.

En Måne i vandtegn vil forstærke denne proces, vil understrege det følelsesmæssige spekter, afhængigheden, intimiteten, tilknytningen. En Måne i et jordtegn vil nærme sig Stenbukkepartnerens indfaldsvinkel, vil være langt mere praktisk, fornuftig, rolig og danne bro over svælget mellem følelsernes verden og den kontante, materielle virkelighed. En Måne i ildtegn gør den mere passioneret, mere impulsiv og mere dramatisk i sine følelsesmæssige virkemidler. Den vil rumme mere styrke og vilje på godt og ondt. En Måne i lufttegn vil på sin side gøre den "lettere", ikke så nærtagende og indfølende, men med et vist forstandsbetonet præg, en forståelse for ting, ikke kun udfra hvordan man føler sig tilpas. Den vil være meget socialt anlagt, være kontaktende og have behov for at "spejle" sig i andre.

For Stenbukkens part vil det være Saturn, der nærmere kan beskrive hvordan forholdet til andre og til partneren vil arte sig. Vandtegn bløder Saturn noget op selv om den faktisk ikke trives der, men den mærker på sin krop hvad følelser gør ved een. Den vil derfor nærme sig Krebsesiden. En Saturn i jordtegn vil forstærke dens position, den ville køre sin foretrukne rolle stærkere og mere konsekvent. En Saturn i ildtegn vil stadig være markant konkret i sin tilgang til verden, være stærk, viljesbetonet, ihærdig og med mange projekter i støbeskeen, den har ikke så megen lyst eller tid til at holde i hånd og hygge. Saturn i lufttegn bliver meget analyserende, teoretisk, forskende og måske mere distancerende til følelsessiderne. Til gengæld kan det lette på tyngende tanker, give lidt mere humor og fleksibilitet.

Måne og Saturn vil fortælle dig noget om hvorvidt parterne nærmer sig hinanden eller om afstanden øges.

Aspekter

Aspekter til Måne og Saturn vil give yderligere informationer om parforholdets beskaffenhed, hvis de indbyrdes er i harmonisk aspekt er det lettere at finde fælles holdepunkter, er de i spænding vil de trække forskellene stærkere op.

"Bløde" aspekter til Månen fra f.eks. Neptun, Jupiter eller Venus holder den noget fast i sin egen rolle, medens aspekter fra Saturn især men også Mars, Uranus og Pluto tvinger den til andre udspil. Den vil gerne have støtte og opbakning, ikke for megen modstand, det kan knække den, men i tilpasse doser, kan det gøre den stærkere.

Saturn er i høj grad sin egen herre og ikke så afhængig af kontakten til de andre planeter, det kan dog mildne den med aspekter fra Måne, Venus og til dels Neptun. Den bliver mere "hård" af aspekter fra Uranus, Pluto og Mars.

Sol og Jupiter i konstruktive aspekter til såvel Måne som Saturn vil ofte præge dem i mere storsindet, tolerant retning og dermed åbne for et større udsyn til gavn for forholdet. Merkur kan i aspekt give dem begge lettere ved at erkende og forstå forholdets kvaliteter.

 

Temaer i parforhold - LØVE/VANDBÆRER

Vores forhold til andre mennesker og især vores parforhold afspejles i Ascendant - Descendant aksen. I dette nummer af stjernerne vil vi se nærmere på, hvad Vandbærer/Løve parret har som deres tema. Løve og Vandbærer drejer om en fast akse, er begge rimeligt stædige og dermed ikke så lette at "flytte rundt med" eller påvirke. Har du din Ascendant i et af disse to tegn, vil dit forhold til andre mennesker og til en partner især præges heraf. Tegnene rummer stærke modsætninger som både vil stimulere forholdet og besværliggøre det, man tiltrækkes i starten af netop denne forskel og siden kan den selvsamme forskel være det største irritationsmoment.

Oftest vil du selv spille den rolle som din Ascendant påpeger og du uddelegerer rollen som tegnet på din Descendant viser og så er stykket sat op.

 

Parforhold mellem Løve og Vandbærer

Løve kontra Vandbærer

Fælles for Løve og Vandmand er som nævnt en fasthed og stædighed som giver lange seje styrkeprøver parterne imellem. Løven mest på et fysisk, lidenskabeligt, aktivt og legende plan medens det for Vandbærerpersonen mere foregår på et mentalt, idemæssigt, forstandsbetonet plan, infiltrerer tanker og holdninger. Man er enige om at stå fast, men ikke i hvad man skal stå fast på. Seksualitet er også et stærkt tema for begge parter, men tilgangen hertil er vidt forskellig. Løven har sit stærke fysiskrelaterede begær, lysten til at nyde og erobre, medens Vandbæreren kan svinge mellem kølige platoniske interesser, nærmere venskab eller den eksperimentelle, provokerende, udfordrende side. Her bør man især være opmærksom på Vandbærerens store frihedsbehov, den vil ikke holdes fast af andre, ikke forpligte sig følelsesmæssigt, men gerne lege med så længe den synes det er sjovt og udfordrende.

En af de store forskelle de to tegn imellem er at Løven engagerer sig stærkt personligt i forhold medens Vandbæreren distancerer sig, Løven prøver at kontrollere, bevare magten og styringen medens Vandbæreren finder smuthuller, udveje, omveje, ja hvad som helst der bringer den frihed, råderum og sjove eventyr. Løven vil have opmærksomhed og Vandbæreren vil ikke give den. Det kan der kommer mange spændende forviklinger ud af, men også megen unødig frustration. Den person i partnerskabsdramaet der påtager sig Vandbærer rollen, vil konstant søge at provokere sin modspiller og får den selv et godt og spændende modspil bliver den stimuleret og vil gøre meget for at bevare forholdet som et inciterende spændingsfelt blandet med et stærkt venskab og fælles interessefelt. Den der tager sig af Løverollen, og dermed helst hovedrollen, vil spille sine varme, sprudlende, lidenskabelige, storslåede sider ud, vil gerne tage føringen, fange, erobre og fastholde sin partners interesse og vel at mærke fulde interesse, han/hun er ikke interesseret i en lunken, halvhjertet interesse, det skal være fuldt og helt og det skal være stilfuldt, festligt og ikke noget med kedelig, grå hverdagsrutiner, så langt er Vandbærerpersonen også med. Vaner og hverdag kan andre tage sig af, her skal være sjov og eventyr, liv og udfordringer.

Men Løven må lige fra start erkende at den ikke har førstepladsen, at den ikke får den fulde opmærksomhed, at dens medspiller ikke vil give sig selv helt og fuldt til den, men hellere til sine idéer, planer, visioner og hvis Løven går med i dem, er der lagt op til et stærkt gensidigt fællesskab, hvor Løven kan komme med sine kreative og mere konkrete forslag, sørge for at tingene kan leves ud i virkelighedens verden og holde lidt styr på situationen, for Vandbærerpersonen lever langt mere i tankernes end handlingens verden.

De største problemer opstår når Løven føler sig totalt tilsidesat og når Vandbæreren føler sig fanget og omklamret, så slår forholdet gnister og en stærk magtkamp udfolder sig. De demonstrerer begge deres uafhængighed og selvstændighed over for modparten og for nogen er dette et oplivende incitatment, for andre et nedslidende.

Sol, Saturn og Uranus

For at uddybe parforholdets mange spændende sider, må man tage de planeter med der hersker over tegnet på Ascendanten og Descendanten, i dette tilfælde Solen som hersker for den person der spiller "Løvespillet" og enten Saturn eller Uranus (eller begge) for den person der "leger" Vandbærer. Disse planeter vil fortælle deres version af historien, vil kunne udbygge, insnævre eller delvist ændre de temaer der allerede er lagt op til i tengene alene.

Lad os først se på Solen, dens placering i tegn vil fortælle dig mere om hvad det er der foregår med Løvepersonen. En sol i et ildtegn vil meget stærkt understøtte det der allerede er fortalt om Løvesiderne, det understøtter det stærke, lidenskabelig og aktive element i Løvens natur. En Sol i et Lufttegn vil derimod mødes langt mere med Vandbærerens præmisser, vil leve meget af sig selv ud i tanke- og idéverdenen og vil forstå betydningen af behovet for frihed, lighed og venskab, som Vandbæreren sætter så højt. Begæret ryger langt i baggrunden og de fælles interesser i forgrunden. En Sol i Vandtegn tilfører "Løvepersonen" flere følelsesmæssige strenge at spille på, men fjerner sig egentlig mere fra Vandbærersidens langt mere rationelle og forstandsbetonede væsen. En Sol i Jordtegn kan understrege stædigheden, give et større behov for kontrol og faste vaner som strider direkte mod Vandbærerens behov, samtidig kan det dog give mere ro og stabilitet til forholdet, hvis Vandbærerpersonen kan imødegå disse.

Hvis vi så ser på Vandbærerpersonens herskere, den gemle hersker Saturn og den nye hersker Uranus, vil deres position i tegn fortælle mere om den side af forholdet. Er denne hersker i et ildtegn vil den næme sig Løvens stærke, lidenskabelige temperament og kunne forstå, hvad der motiverer Løven, hvad der opildner den og hvad der irriterer den og selv leve med disse sider i sig. Er herskeren derimod i et lufttegn, vil den køre langt mere på Vandbærerens egne præmisser og søge friheden og den intellektuelle kontakt mere end det passionerede forhold. Er den i et vandtegn tilfører den den ellers så rationelle og mentalt aktive Vandbærerperson noget mere indføling, mere sensitivitet og fantasi og skulle den være i et jordtegn har vi en meget nøgtern, strategisk tænkende og nok noget kølig type som ligger et stykke fra Løvens frodige varme.

Placeringen af disse herskende planeter vil derfor vise om parterne står meget langt fra hinanden eller meget nærmere end man udmiddelbart skulle tro.

Som en sidste information vil disse planeters aspekter vise, hvad de møder af opbakning, modstand eller ændring i spillet mellem parterne. Generelt hvis Solen, Saturn og Uranus danner kontakt til hinanden er der slået bro over svælget og de finder en måde at leve i samklang på, især hvis det drejer sig om et såkaldt gunstigt aspekt. Hvis Solen aspekteres af andre "ildplaneter" Mars og Jupiter hiver det i en lidenskabelig retning, er det Merkur bliver det mere i Vandbærerens retning, på et mentalt plan. Neptun og Måne "blødgør" og skaber en stærkere følelsesladet kontakt. Det samme gør sig så gældende for Vandbærerpersonen, aspekter til Saturn og Uranus fra Sol, Mars og Jupiter giver den "ildkvaliteter" og nærmer sig derved Løvens natur, Merkur får den til at blive i sin mentale verden og Neptun, Måne tilfører følelsernes perspektiv.

 

Temaer i parforhold - JOMFRU/FISK

Vores forhold til andre mennesker og i særdeleshed vores parforhold afspejles i Ascendant - Descendant aksen. I dette nummer af Stjernerne vil vi se nærmere på, hvilke temaer Fisk/Jomfru parret har.

Fælles for Fiskenes og Jomfruens tegn er fleksibilitet, evnen til at omstille sig, behovet for at være hjælpsom og givende, at tilpasse sig situationen såvel som sine medmennesker i en eller anden grad. Men de gør det af forskellige grunde og på forskellig måde.

Har du din Ascendant i enten Fiskenes eller Jomfruens tegn vil du altså spille med i deres fælles spil, oftest vil du tage den rolle som er afspejlet af tegnet på din Ascendant og overlade glansrollen, som tegnet på Descendanten lægger op til, til din modspiller.

 

Parforhold mellem Jomfru og Fisk

Jomfru kontra Fisk

Men der er også markante forskelle mellem de to tegn, Jomfruen søger et ordnet, logisk, velfungerende univers baseret på sund fornuft, medens Fiskenes tegn længes efter en følelsesmæssig kontakt, søger det grænseløse, sammensmeltende, uendelige univers. I praksis vil Jomfrupartneren altid gå og rydde op, skabe orden og system, medens Fiskepartneren forsøger at "skabe" kaos, rode rundt og finde den indre følelsesfulde strømning og ikke den ydre rengjorte virkelighed. Fiskene er i fantasiens verden, Jomfruen i realiteternes. Forstand og følelse er altid to dele det er vanskeligt at forene, og det er hvad et parforhold mellem Fiske-Jonfru kræfter prøver på. Det er vigtigt at respektere forskellene og finde dem ligeværdige, ellers bliver der en skævhed i forholdet , der til sidst får det til at kuldsejle.

Både den sunde fornuft og den blide, sensitive indføling er vigtige ingredienser i et dybt og gensidigt forhold for disse to parter. De kan hjælpe hinanden til henholdsvis at få mere styr og mindre styr over tilværelsen, både at kunne styre og give slip og svømme med tidevandet, er berigende oplevelser.

Ofte ser man hjælperollen overspillet og en af partene tager det kors på sig at få den anden op af "Dyndet", gjort præsentabel og "reddet". Men det giver ikke et ligeværdigt forhold, det giver afhængighed, skaber ofte en svag person der hele tiden skal hjælpes af den anden, "der ved bedre". Ofte er det et forthold mellem den praktiske gris og en boheme og det giver selvsagt nogle problemer især i den daglige husførelse. Fiskepersonen er den fødte drømmer, upraktisk, men hengiven og kærlig. Jomfrupersonen er langt mere checket og kan få hverdagen til at fungere, men kan mangle indføling og fornemmelse for livets mere usynlige værdier, kan være krævende og kritisk, men også den der redder stumperne og får forholdet til at fungere også når forelskelsen har lagt sig.

Da det er bevægelige tegn bliver konflikterne ikke så voldsomme eller sejlivede, man finder en løsning, ændrer sig, giver slip, finder nye udveje. Men den store forskel parterne imellem kan give en del uro, mange svingninger og ustabilitet.

Fiskene er udprægede romantikere, de søger sværmeriet, forelskelsen, Jomfruen er langt mere jordbunden, praktisk og nøgtern, til sammen kan de skabe et ideelt forhold, hvis de giver plads til hinanden og tager plads selv i forholdet. Der er ikke den store fokus på den erotiske side, men man kan udvikle en nær hengivenhed og omsorg, der dækker både de følelsesmæssige sider, som de konkrete, praktiske, daglige sider.

Når forholdet ikke fungerer ser vi ofte en stærk kritisk, krævende Jomfrupartner og en sart, pibende, sårbar eller opgivende Fisketype. Fisken gør sig svag og afhængig, Jomfruen kold og afvisende. De føler sig begge udfordret af at skulle forene følelser og forstand.

Merkur, Jupiter og Neptun

For at finde flere oplysninger om hvordan dette forhold fungerer og udvikler sig må vi også se lidt på de planeter, der hersker over disse to tegn. Hvis vi vil vide mere om Jomfrupersonen skal vi kigge på Merkurs position i horoskopet. Det tegn den står i giver et nærmere indblik i den del af parforholdshistorien. Hvis Merkur er i et Vandtegn, har den bundet en tråd tilbage til Fiskene og de to parter er nærmere hinanden og bygger mere på det følelsesmæssige spekter. Er Merkur i et Jordtegn vil den gå langt stærkere ind for Jomfruens praktiske, fornuftige og jordbundne holdning og fjerne sig noget fra Fiskenes følsomme univers. Er den i et Ildtegn er der heller ikke den store fokus på de blidere følelser, den bliver mere udadvendt og handlekraftig. Er den i et lufttegn kører det meget på de forstandsmæssige principper som i forvejen fungerer godt for Jomfrupersonen, men ikke nærmer sig Fiskepartneren sønderligt.

Hvis vi kigger på den der spiller Fiskenes rolle i dette parforhold, må vi undersøge hvordan Jupiter (gammel hersker) og Neptun (ny hersker) har det. Hvis de befinder sig i et Vandtegn er der ekstra fokus på følelsernes verden og den romantiske, drømmende side, er de i Jordtegn vil de nærme sig Jomfruens praktiske, fornuftige sider og er de i et Lufttegn vil de nærme sig de sider af Jomfrupersonen der hviler på intellektet, forstanden og er nøgterne, rationelle og vidende. Her vil være en god basis for udveksling af tanker og drømme, men følelserne glider meget i baggrunden. Til sidst kan disse herskere befinde sig i et Ildtegn, dette ligger langt fra den almindelige Jomfrunatur og tilfører forholdet en større dynamik og aktivitetstrang, men bør så genspejles i en "ild"påvirkning i Jomfruens horoskop.

Aspekter

Disse herskere over henholdsvis Jomfru og Fisk kan danne aspekter til andre planeter i horoskopet, der vil uddybe det gensidige spil parforholdet drejer sig om. For Merkurs side og dermed den der "spiller" Jomfruspillet, vil et aspekt til Måne eller Neptun skubbe den i en "vandretning", så følelser bliver mere centrale. Aspekter til Uranus vil understrege det forstandsbetonede og til Saturn det praktiske, jordnære. Aspekter til Sol, Mars og Jupiter giver mere liv og leben, men får ikke nødvendigvis de to parter til at nærme sig eller forstå hinanden bedre.

For at kende mere til den der "spiller" Fiskenes rolle må man se på aspekter til både Jupiter og Neptun, aspekter til Merkur vil selvfølgelig give en bro over til Jomfrupersonens univers og aspekter til Uranus kan også give en snert deraf, men nok lidt for ustabilt. Aspekter til Saturn kan give kontakt til den pragmatiske verden, til realiteter, som også er en del af Jomfruspillet. Medens aspekter til Måne og Venus får den til at forblive i det romantiske, bløde univers.

Dette er langt fra udtømmende, men kan måske give dig en lidt større forståelse af, hvilke mekanismer der påvirker dit parforhold og også vise en flig af hvor kompliceret dette område er.


Tilbage